отвори
  Резервирай

Контакти и политики

ИЗВЕСТИЕ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Информация относно Администратора на лични данни
1. Наименование : Мадара НФ ООД replica cartier watches
2. ЕИК/БУЛСТАТ : 103762811
3. Седалище и адрес на управление : гр. Варна , к. к. Златни пясъци – хотел Мадара
4. Адрес за упражняване на дейността : гр. Варна , к. к. Златни пясъци – хотел Мадара
5. Данни за кореспонденция: гр. Варна , к. к. Златни пясъци – хотел Мадара, пощенска кутия 10
6. E-mail : accountant@hotelmadara.com
7. Телефон : 052 389400
Информация относно компетентния надзорен орган
1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. “Проф. Цветан Лазаров„ № 2
3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. “Проф. Цветан Лазаров„ № 2
4. Телефон : 029153518
5. E-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg
I.Каква е целта на това известие?
За Мадара НФ ООД защитата на неприкосновеността на личния ви живот и сигурността на личната ви информация са основен приоритет.
Това известие описва как събираме и използваме личната Ви информация преди , по време и след приключване на трудовото или друго правоотношение с Вас.Всички дейности описани тук у са в съответствие с Общия регламент за защита на данните (Регламент 2016/679) (ОРЗД).
Известието може да даде полезна информация на всички бъдещи , настоящи и бивши работници или служители и изпълнители по граждански договори.
Мадара НФ ООД е администратор на лични данни . Това означава , че ние сме отговорни за решенията които взимаме относно съхранението и употребата на вашата лична информация.Ние имаме задължение по силата на законодателството по защита на данните да Ви предоставим информацията , съдържаща се в това известие.
Това известие не представлява част от трудовия или друг договор с нас . Ние можем да актуализираме по всяко време това известие.
Важно е да прочетете внимателно това известие , за да разберете как и защо използваме вашата лична информация.
II.ПРИНЦИПИ ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ
Ние ще следваме законодателството по защита на данните , съгласно което те следва :
1.Да се обработват законосъобразно , добросъвестно и прозрачно;
2.Да се събират само за валидни цели , които ние сме обяснили ясно , и да не се използват по никакъв друг начин , който не е съвместим с тези цели;
3.Да бъдат подходящи , свързани с и ненадхвърлящи необходимото за целите , които сме посочили;
4.Да бъдат в точен и актуален вид;
5.Да бъдат съхранявани в срок , не по-дълъг от необходимото за целите , които сме посочили;
6.Да бъдат надлежно защитени
III.С каква информация разполагаме за Вас?
1.“ Лични данни“ или „лична информация“ означава всяка информация за физическо лице , чрез която това лице е или може да бъде идентифицирано.
2.Ние ще съберем , съхраняваме и използваме следните категории лични данни за Вас:
2.1.Име , презиме , фамилия, телефонен номер и имейл адрес;
2.2.ЕГН , дата на раждане;
2.3.Номер и дата на издаване на лична карта ;
2.4.Пол
2.5.Семейно положение и деца(в определени случаи:лични данни на съпруг/съпруга и други близки за упражняване на трудови права , напр.при отпуски по майчинство);
2.6.Информация за банкови сметки;
2.7.Информация за трудов стаж и професионалния ви опит (включително заемани длъжности, стаж по специалността);
2.8.Заплата и социални придобивки
2.9.Месторабота
2.10.Номер , дата на издаване на шофьорска книжка (в случаите когато се ползват служебни автомобили)
2.11.Информация за подбор – копия от разрешителни за работа, препоръки и друга информация посочена във вашата автобиография;
2.12.Записи от системи за видеонаблюдение , както и друга информация , получена по електронен път като например информация от електронни карти за достъп.
2.13.Информация за употребата от Ваша страна на нашите информационни и комуникационни системи;
2.14.Снимки
2.15.Информация за вашето здравословно състояние - болнични листи и медицински свидетелства, ТЕЛК - решения
2.16.Информация за наказателни присъди и нарушения – за заемащите отчетническа длъжност
IV.Как събираме вашите лични данни?
Ние събираме вашите лични данни по време на процеса на кандидатстване за работа и подбор. Предоставянето на тази информация се осъществява или директно от Вас като кандидат, или чрез агенция за подбор на персонал. Понякога можем да получим лични данни и от трепи лица – например бивши работодатели и др.
Ние ще събираме и допълнителни лични данни, свързани с вашата работа, в хода на действието на договора ни с Вас.
V.Как ще използваме вашите лични данни?
Ние ще използваме вашите лични данни само когато това е позволено от законодателството . Най-често ние ще използваме Вашите лични данни на следните основания:
1.За изпълнение на нашия договор с Вас;
2.За спазване на законово задължение;
3.Когато това е необходимо за нашите легитимни интереси (или тези на трети лица ), например при търсене на противоправни действия от Ваша страна.
VI.Ситуации , в които ще използваме ваши лични данни
Ние ще използваме категориите лични данни , изброени по-горе , основно за да изпълним договорните си задължения към Вас и да спазим законовите си задължения. В някои случаи е възможно да използваме личните Ви данни за нашите легитимни интереси или тези на трети лица , но само ако вашите интереси или основни права нямат преимущество пред тези интереси.
Ситуациите , в които ще обработваме Ваши лични данни , включват7
*Вземане на решение относно Вашето назначаване;
*Вземане на решение относно договорните условия , които да ви предложим;
*Проверка дали имате законово право да работите в Република България;
*Изплащане на вашето възнаграждение , удържане и внасяне на данъчни и осигурителни вноски;
*Управление на бизнеса и планиране , включително счетоводство и одит;
*Извършване на атестация;
*Оценка на квалификацията Ви за конкретна позиция или задача , включително решения за повишение;
*Трудовоправни спорове , свързани с Вас или други работници и служители;
*Оценка на вашата работоспособност;
*Спазване на изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа
VII.Ако не ни предоставите личните данни , които ние изискваме
Непредставянето на поисканата от вас лична информация може да ни попречи да изпълним договора си с Вас (например да не можем да платим възнаграждението Ви ) или да спазим законово изискване (например за осигуряване на безопасност и здраве при работа).
Отказът Ви да предоставите необходимата информация за изпълнението на правата и задълженията по договора може да стане причина той да не бъде сключен или за неговото прекратяване.
VIII.Промяна на целите replica breitling watches
Ние ще използваме Вашите лични данни само за целите , за които сме ги събрали , освен ако не направим разумна преценка , че трябва да ги използваме и по друга причина , и тази причина е съвместима с първоначалната цел.Ако трябва да използваме Вашите лични данни с друга цел , ще Ви уведомим за това и ще Ви обясним какво е правното основание за тази употреба.
IX.Как ще използваме чувствителни лични данни?
Специалните категории от чувствителни лични данни изискват по-високо ниво на защита и допълнително основание за тяхното събиране , съхраняване и употреба.Възможно е да обработваме специални категории лични данни в следните ситуации:
*в ограничени случаи , с Вашето изрично писмено съгласие;
*за спазване на нашите задължения съгласно трудовото и осигурително законодателство
*когато обработването е в защита на обществен интерес
X.Някои от нашите основни задължения като работодател
1.Ние ще използваме информация относно отсъствия от работа , включително отсъствия поради временна неработоспособност, за да спазим изискванията на трудовото и осигурителното законодателство.
2.Ние ще използваме информация за вашето физическо и психическо здраве , за да осигурим Вашето здраве и безопасност по време на работа и да Ви предоставим необходимите условия на труд.
XI.Необходимо ли ни е вашето изрично съгласие
Ние нямаме законово задължение да получим вашето съгласие , когато обработваме чувствителни лични данни , за да изпълним задълженията си по силата на трудовото и осигурително законодателство. Въпреки това ние вярваме , че ще получим Вашето изрично , доброволно и информирано съгласие на базата на предоставената Ви тук информация.
XII. Информация свързана с присъди и нарушения
Ние можем да ползваме информация , свързана с присъди и нарушения,само в случаите , в които законът го позволява .Обичайно това ще бъде в случаите , когато тази обработка е необходима , за да изпълним наши законови задължения.
XIII.Споделяне на данни
Ние ще споделяме Вашите лични данни с трети лица , когато това се изисква по закон , когато е необходимо администрирането на трудовото взаимоотношение или когато имаме друг легитимен интерес за това.Ние изискваме от всички трепи лица да уважават сигурността на данните и да спазват законодателството по защита на данните.
XIV.Сигурност на данните
Ние сме въвели подходящи мерки , за да предотвратим инцидентната загуба , употреба или неоторизиран достъп , промяна или предоставяне на Вашите лични данни . В допълнение , ние ограничаваме достъпа до Вашите лични данни до тези служители и трети лица , за които е налице необходимост да получат тази информация . Те ще обработват лични данни само въз основа на нашите инструкции и съгласно задължението си за конфиденциалност.
XV.Колко дълго ще използваме личните Ви данни?
Ние ще съхраняваме личните Ви данни само за периода , за който са ни необходими , за да изпълним целите , за които сме ги събрали, включително за да спазим изискванията на трудовото , осигурителното и счетоводно законодателство. За да определим подходящия период на съхранение , ние вземаме в предвид количеството , естеството и чувствителността на личните данни , потенциалния риск за вреди вследствие на неоторизирана употреба или предоставяне на данните , целите , за които ги обработваме или дали бихме могли да постигнем тези цели с други средства , както и приложимите законови изисквания.
След прекратяване на договорните Ви отношения с нас , ние ще съхраним информацията Ви в съответствие с нашите политики и законодателни изисквания и ще я унищожим по сигурен начин след като периодът на съхранение, описан в нашата политика и регламентиран в закон изтече.
XVI.Право на достъп , корекция , изтриване и ограничаване
Вашето задължение да ни уведомите за промяна
Важно е да поддържаме Вашата лична информация в точен и актуален вид. Молим Ви да ни уведомяване при всяка промяна във Вашите лични данни.
Вашите права във връзка с личните Ви данни:
*Достъп до информация : това право Ви дава възможност да получите копие на личните данни , които съхраняваме за Вас , и да проверите дали имаме законово основание за тяхната обработка.
*Коригиране – това право Ви дава възможност да изискате от нас да коригираме всяка непълна или неточна информация за Вас.
*Изтриване – това право Ви дава възможност да изискате от нас да изтрием или премахнем Ваши лични данни , когато нямаме валидна причина да продължим обработката им.Също така имате право да изискате данните Ви да се изтрият или премахнат , когато сте упражнили правото си да възразите срещу тяхната обработка.
*Възражение срещу обработка - в случаите , които ние разчитаме на легитимните си интереси като основание за обработка , Вие можете да възразите срещу тази обработка.
*Ограничаване на обработката – това право Ви дава възможност да изискате от нас временно да преустановим обработването на Вашите лични данни , ако например желаете да установим точността на данните или причините за тяхното обработване.
*Преносимост на данните –това право е ограничено до случаите , когато данните са ни предоставени от Вас за целите на договор и Ви дава възможност да изискате от нас да предоставим съхраняваните в електронна форма ваши данни на трето лице.
Ако искате да упражните някое от правата си , описани по-горе , моля свържете се с: Мила Петкова – гр.Варна к.к.Златни пясъци – хотел Мадара.
При такова искане от Ваша страна е възможно да ни е необходимо да ни предоставите информация , потвърждаваща Вашата самоличност.Това изискване е част от мерките ни за защита на данните и цели да гарантира , че лична информация не се предоставя на лице , което няма право да я получи.
Вие имате право да подадете оплакване по всяко време до Комисията за защита на личните данни- българският регулаторен орган по защита на данните.
XVII.Право да оттеглите съгласието си
В случай че сте предоставили изричното си съгласие за обработването на Ваши лични данни за конкретна цел , Вие имате право да оттеглите това съгласие.За да оттеглите Вашето съгласие , моля свържете се с :
Ана Фурнаджиева – гр.Варна к.к.Златни пясъци – хотел Мадара.
След получаване на Вашето искане , ние ще преустановим обработката на данните за целта/ целите , за които Вие първоначално сте се съгласили , освен ако нямаме друго законово основание , за да продължим обработката , за което ще ви уведомим своевременно.
XVIII.Длъжностно лице по защита на данните
Ние сме определили длъжностно лице по защита на данните , което да контролира спазването на изискванията на законодателството по защита на личните данни в нашата организация. Можете да се свържете с него както следва :
Информация относно длъжностното лице по защита на личните данни
1. Наименование : Ана Фурнаджиева
2. ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН:8005134455
3. Седалище и адрес на управление :гр.Пловдив ул.Густав Вайганд 19
4. Данни за кореспонценция :гр.Варна к.к.Златни пясъци хотел Мадара
5. Tелефон: 0888263660 , 052389400
6. E-mail:dzld@hotelmadara.com
XIX.Промени на това известие
Запазваме си правото да променяме и актуализираме това известие по всяко време. Ще Ви предоставим ново известие всеки път , когато предприемем промени.

Форма за запитване

Име
Телефон
E-mail
Запитване
Антиспам
  (въведете кода в горното поле)